Vår politik

Lidköpingsmoderaterna har politiken för ett framåtlutande Lidköpings kommun. Här kan du läsa om hur vi tillsammans ska förbättra Lidköping!

För Lidköpings bästa

Politisk plattform för samarbetet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna för mandatperioden 2023-2026

Inledning
Lidköping är en fantastisk stad som vi är mycket glada över att få leva och bo i.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har ingått en överenskommelse om att bilda kommunledning för mandatperioden 2023-2026.

Ambitionen med vårt styre är att alltid sätta Lidköpings bästa för våra ögon. Vi vill samarbeta brett med partierna i fullmäktige i olika frågor och vi vill involvera alla partier på ett bättre sätt i det politiska arbetet.

Vi har en gemensam syn om en ekonomisk verklighet där det rådande världsläget med kraftigt stigande inflation, begynnande lågkonjunktur och oro i omvärlden kräver ökad ekonomisk återhållsamhet, följsamhet i finansiella mål samt budgetdisciplin. Lidköpings kommun behöver förbättra den ekonomiska styrning och vi vill öka kommunens effektivitet.

Under mandatperioden kommer vi att ha ett stort fokus på att förbättra välfärden, att ta viktiga kliv i hållbarhetsarbetet, vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, stärka företagsklimatet som är en nödvändighet för arbetstillfällen och finansiering av välfärden. Vi kommer också att arbeta intensivt med hur Lidköping ska bli en än mer trygg kommun.

Vi vill också under mandatperioden genomföra ett utvecklingsarbete som tar sikte på att förbättra och utveckla kommunen på lång sikt. Vi står inför ett högt förändringstryck när det gäller till exempel klimatomställningen, digitalisering/Al, en allt mer åldrande befolkning och en arbetsmarknad där allt fler kan arbeta på distans eller i hybrid. Vi har stor respekt för dessa utmaningar och kommer att agera för att Lidköping skall vara en kommun där vi tar tag i utmaningarna och gör dom till möjligheter för Lidköpings fortsatta utveckling.

Vi är mycket glada över förtroendet att få utveckla och förbättra vår fantastiska kommun.

För Lidköpings bästa

Kommunstyrelsen

Politiska prioriteringar:

 • Fortsatt planering och utveckling för byggnation vid Framnäs och Hamnstaden med tillgänglighet för alla kommuninvånare.
 • Påbörja byggnation av skogsstaden Dalängen — socialt och miljömässigt hållbara bostäder i olika upplåtelseformer inkluderande förskola och trygghetsboende.
 • Utveckla Lilla Tullen området.
 • Vidareutveckla Stadskärnan i samverkan med fastighetsägare och handel Två ytterligare hundrastgårdar skall byggas.
 • Utbyggnad av cykelvägar på landsbygden för pendling och turism.
 • Byggande i mindre orter och på landsbygden underlättas
 • Öka antalet parkeringshus och parkeringsgarage
 • Vidta nödvändiga insatser för att det offentliga rummet ska upplevas tryggt.
 • Samverkan mellan kommunen, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle för att på alla nivåer bekämpa kriminalitet och droganvändande
 • Översyn av skjutbanorna på Råda ås för att undersöka möjlig flytt så att skytteverksamheten kan fortsätta utvecklas och samtidigt frigörs naturområde.
 • Större solcellsparker ska möjliggöras där detta är lämpligt.
 • Utreda om Östra Sannorna kan återutvecklas som bad och utflyktsmål.
 • Värna och utveckla dom stadsnära skogarna med integrerade aktivitetsytor, boenden och med ett skogsbruk som i första hand inte är ur ett ekonomiskt perspektiv utan prioritera mångfald, luftens miljö och som blir en del av en attraktiv, tillgänglig och inbjudande stadsmiljön

Miljö

Politiska prioriteringar:
Årligen ta fram ett klimatbokslut som stöd för att medvetet göra aktiva val för att förbättra klimatet.

 • Möjliggöra för mer solelsproduktion och en utbyggd ladd infrastruktur.
 • Minska utsläppen av läkemedel, mikroplaster och andra föroreningar genom att påbörja byggnationen av ett nytt reningsverk.
 • Se över alla kommunens fastigheters möjligheter till energibesparing.

Näringslivs utveckling

En förutsättning för Lidköpings välfärd är att det finns ett blomstrande näringsliv.
Kommunen ska ge förutsättningar för företagande och företag ska enkelt kunna etableras och växa bidra till utveckling i Lidköping. Dialogen mellan kommunen som koncern och näringslivet måste utvecklas och förbättras.

Politiska prioriteringar:

 • Förenkla för företag som vill ha kontakt med kommunen på olika sätt, bla öka digitaliseringen samt skapa en mer rådgivande kultur.
 • En väg in för näringslivsfrågor
 • Utveckla en etableringsstrategi för Lidköping och aktivt arbeta för att nya företag ska etablera sig i kommunen.
 • Förbättra företagsklimatet genom att näringslivsfrågor alltid är en del i kommunens utvecklingsstrategi

Sektor Välfärd

Vår målsättning är att Vård och omsorgsarbete ska utgå från varje individs behov med hög kvalitet. Insatser och boende ska kännetecknas av trygghet, delaktighet och flexibilitet. Styrdokumentet ”Plan för Social Välfärd” ska revideras och ligga till grund för det fortsatta arbetet.
Tidiga insatser och förebyggande arbete både för barn och unga samt äldre ska utvecklas och förhindra utanförskap och ger fler friska år. Samverkan med offentliga aktörer, föräldrar, civilsamhället och näringsliv behöver utvecklas för att tidigt bryta utanförskap, kriminalitet och missbruk. Samarbetet mellan välfärd och bildning behöver utvecklas.
Ofrivillig ensamhet är ett växande problem och måste uppmärksammas. Samverkan och samarbete med regionen behöver utvecklas.
Det påbörjade arbetet med hemmaplanslösningar ska fortsätta och utvecklas.
Behovet av olika boendeformer ska uppmärksammas i samhällsplaneringen för att möte behovet av olika boendeformer. Trygghetsboende är väl etablerat och bör tillgodose efterfrågan.
Vi vill satsa på nya innovationer och digitala lösningar som ger de äldre trygghet och möjlighet att delta i olika typer av aktiviteter.
Personalbehovet inom sektor Välfärd är stort och det är viktigt att vi har rätt kompetens på ansvarsnivåer. Kompetens- och ledarskapsutveckling av all personal samt en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor viktiga för att säkerställa tillgång till nödvändig arbetskraft. En förutsättning för ett välkomnande och jämlikt Lidköping är att personer med funktionsvariation kan erbjudas möjligheter att leva ett gott och meningsfullt liv. Framtidens socialtjänst står inför stora utmaningar.

Politiska prioriteringar:

 • Tillgodose att Uppmärksamma att olika boendeformer tillgodoses i samhällsplaneringen.
 • Uppmärksamma att digitala hjälpmedel och andra innovationer seæinnebär trygghet och delaktighet för äldre implementeras.
 • ökade insatser för att minska oönskad ensamhet
 • Utveckla Stöd till föräldrar för att ge barn och ungdomar förutsättningar till en trygg uppväxt.
 • Insatser för minskad ensamhet bl.a. genom kontaktpunkter
 • Det tidiga förebyggande arbete mot utanförskap och droger bland barn och unga vuxna ska särskilt uppmärksammas med avsikt att motverka drogmissbruk och psykisk ohälsa.
 • Öka kunskaperna och förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
 • Aktivt förebyggande arbete för att unga inte ska hamna i kriminalitet och missbruk Det ökade drogmissbruket i allt yngre åldrar i Lidköping måste brytas. Antalet drogfria platser ska öka.

Sektor Bildning

Bildning
En bra start i livet är en förutsättning för ett gott liv och en god hälsa. Lidköping skall ha en förskola och skola där varje elev kan känna mig trygg med fokus på kunskapsinlärning och med möjlighet att få utvecklas från sina egna förutsättningar med målet att alla elever ska klara sina egna mål i skolan.

Arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan ska fortsätta och omfatta alla barn t.o.m. 5 år i kommunen.

Resursfördelningsmodellen ska i än högre utsträckning riktas så att kunskapsresultaten ökar, skolsegregationen minskar och förutsättningarna för att bedriva en god skolverksamhet för barn och elever i hela Lidköpings kommun ökar. Resurser ska tidigt sättas in för elever i behov av särskilt stöd. Målet att alla elever skall ha minst godkända betyg i alla ämnen är en grund och att sätta in resurser istället för att minska antalet ämnen är ett mål.

Lovskola, läxhjälp och mindre undervisningsgrupper är exempel på åtgärder som vi vill utreda och om möjligt genomföra för att öka kunskapsresultaten. Varje elev ska ha en plan för hur just den elevens kunskaper ska öka.

Lidköping skall vara ett föredöme gällande kvalité och kompetensutveckling, och studieresultaten.
Lärarnas administrativa börda ska minska.

Politiska prioriteringar:

 • Alla skolor ska kvalitetsredovisas och planer ska tas fram och följas upp för att höja studieresultaten.
 • Digitaliseringens möjligheter till systematisk läsutveckling skall användas.
 • Att arbeta för att vi får en skola som är likvärdig och kompensatorisk och där alla barn och unga får samma förutsättningar att klara målen oavsett skola Öka antalet mindre undervisningsgrupper.
 • Andelen speciallärare och specialpedagoger skall öka.
 • Alla skolor ska ha handlingsplaner för högpresterande och särbegåvade elever som ska uppmuntras att kunna läsa högre kurser.
 • Alla skolor ska NPF-säkras, det betyder att kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska finnas på varje skola.
 • Det ska råda nolltolerans mot mobbning, våld och kränkande behandling i skolan och jobba aktivt mot droger.
 • Utveckla samordningen mellan kommunens och regionens resurser för barn i behov av särskilt stöd.
 • Möjligheten att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen skall utredas och om möjlighet införas för ett bättre mående och studieresultat.
 • Den problematiska skolfrånvaron skall minska, en nollvision för antalet
 • ”hemmasittare”
 • Arbetsmiljön ska för både lärare och elever uppmärksammas och förbättras.
 • Vuxenutbildning skall aktivt jobba för att i så stor utsträckning tillmötesgå näringslivets behov.
 • Ett ökat antal platser och breddad inriktning inom yrkesutbildningen för att kunna lösa utmaningarna med kompetensförsörjning och samtidigt minska försörjningsstödsberoendet.
 • Underlätta för unga att driva UF företag som sommarjobb.
 • Alla elever ska i samarbete med näringslivet erbjudas prao i högstadiet

Kultur

En aktiv och kulturpolitik är en självklarhet för en kommun som vill utvecklas och ökar attraktionskraften för Lidköping som kommun gällande boende och näringslivsetableringar.

Politiska prioriteringar:

 • Värna det historiska Lidköping och integrera det som en del i utvecklingen av Lidköping.
 • Föreningar skall ges möjligheter att vara en del av arbetet med utvecklingen av hela Lidköping
 • Utred möjligheterna för en konsertlokal
 • Musikskolans verksamhet är viktig och skall utvecklas för både individen och för en fortsatt kulturutveckling.

Fritid

Lidköping skall skapa möjligheter för ett varierat och berikande fritidsutbud. Möjligheter för idrottsföreningar att driva och utveckla sin verksamhet oavsett nivå skall vara lika självklart som en utomhusmiljö som inbjuder och ger möjligheter till rekreation.

Politiska prioriteringar:

 • Framnäs IP skall fungera som en arena för friidrott, elitfotboll
 • Utreda Stadsnära lantgård och möjliggöra så att den på ett än bättre sätt kan vara en resurs för kommunal verksamhet och ett utflyktsmål för kommuninvånare.
 • Utveckla Sjölunda friluftsområde.
 • Ett nytt badhus skall byggas under mandatperioden
 • Två fullmåttshallar för handboll och innebandy varav en med läktarplatser skall byggas under mandatperioden.
 • Utredning gällande matcharena för handboll och innebandy skall genomföras.
 • Lidköping som eventstad skall vidareutvecklas.
 • Upprätta ett ställplatsområde för husbilar i Lidköping

Sektor Service

Sektor service har en mycket viktig roll i kommunen genom att på ett effektivt sätt genom olika typer av tjänster tillskapa möjligheter för övriga sektor att bedriva sina verksamheter.
Lokaler och övriga resurser ska användas på ett effektivt sätt.
I sektorns verksamhet ska alltid hållbarhetsperspektivet fokuseras. Målsättningen är en fossilfri kommun.
Energikostnaderna och tillgången till energi är också mycket angelägen att trygga för framtiden.

Politiska prioriteringar:

 • Vid kommunal byggnation ska solcellstak alltid prövas
 • Kommunal upphandling ska gynna lokala producenter och leverantörer
 • Biologisk ska mångfald gynnas genom att färre gräsytor klipps
 • Det ska ges möjlighet för att installera ladd stolpar för elbilar vid all kommunal ny- och ombyggnation.
 • Lidköpings badstränder skall vara inbjudande och välskötta med badbryggor

Lidköping Stadshus AB

Inrättandet av Lidköping Stadshus AB som moderbolag till övriga kommunala bolag kommer att innebära att kommunens bolag får en samordnad styrning av drift- och investeringsplaner. Detta kommer också att innebära att bolagens verksamheter och resurser kan styras att på planerat sätt vara stödjande för kommunens utvecklingsplaner

Regionala frågor

Lidköping är en del i Västra Götalandsregionen och måste ta vara på de möjligheter som detta medför. Vi måste bli en mer aktiv part i samarbete då mycket av våra kommuninvånares varda är starkt kopplat till regionens ansvarsområden såsom kollektivtrafik, sjukvård och kultur m.m. Nedanstående prioriterade områden är det viktigt att vi både från politiskt och tjänstemans hålla agerar samstämmigt och kraftfullt. En del av nedanstående är inte regionala eller kommunala men vi anser att vi bör agera gemensamt för störst möjliga påverkan

 • Bearbeta regionen och regering för att prioritera en upprustning av Kinnekullebanan för att förbättra kommunikationerna inom arbetsmarknadsområdet. Utökad Busstrafik till och från Lidköping för bland annat arbetspendling
 • Kommunen ska aktivt följa och agera gentemot Trafikverket i frågan om väg 44 och anslutningsvägar till E20
 • Kommunen skall agera proaktivt när det gäller att integrera hemsjukvård och regionens nära vård för att öka kvaliteten och tryggheten för våra kommuninvånare. Kommunen ska verka för att akutsjukhuset bevaras i Lidköping Vänersjöfart och slusstrafiken.
 • Vara en aktiv aktör för att ge förutsättningar för Vänersjöfarten att utvecklas. Bl.a. genom att slusstrafiken inte stoppas vid byggnation av nya slussar.