16 mars, 2022

Omsorgshundar på kommunens äldreboenden

När ålderns höst närmar sig innebär det för många äldre att man måste flytta från sitt hem in på ett äldreboende. För många äldre blir det en stor omställning mot hur dem tidigare levde sitt liv. Den nya livstillvaron kan innebära att äldre känner sig isolerade, ensamma, stressade och i ett utanförskap. Att äldre känner på detta vis är inte värdigt och det måste motverkas på. Moderaterna ser omsorgshundar som en av många nödvändiga åtgärder.

Omsorgshundar eller så kallade terapihundar är specialtränade till att hantera socialterapeutiska arbetsuppgifter, det vill säga att minska människors känsla av isolering, ensamhet, stress och utanförskap. Hundar och andra djur har en stor inverkan på vår livsstil, med hundar rör man sig mer, har fler sociala kontakter och vistas mer i naturen. Hundar påverkar människan sätt att hantera påfrestningar både av psykisk, social, fysisk och medicinsk art men även vardagslivets stress.

Genom att inför omsorgshundar på kommunens äldreboenden underlättar man för samtal på äldreboendet och hundarna fungerar också som lugnande faktor vid oro eller stress. Docent Ingmar Norling vid Sahlgrenska sjukhuset har i en avhandling påvisat att kolesterolvärden sjunker och brukare med Alzheimers sjukdom blir enligt Norling mindre deprimerade.

Social aktivitet är viktigt för alla människor. Det påverkar vår sinnesstämning som i sin tur påverkar vårt välbefinnande på alla områden. Ett aktivt socialt liv leder många gånger till såväl fysisk som psykisk stimulans. Den sociala aktivitet som ett arbete innebär försvinner i samband med pensionen och måste ersättas. Det innebär stora påfrestningar när vänner och personer i ens omgivning blir sjuka och dör. Särskilt svårt är det förstås när en eventuell livskamrat dör. Risken är stor att man isolerar sig alltmer och inte orkar ta nya sociala kontakter. Hundar har en förmåga att hjälpa människor att knyta kontakter och bidra till socialt umgänge. Det finns all anledning att öka kontakten med hundar för att nå positiva resultat i arbetet med att hjälpa brukarna att hålla sig socialt aktiva.

Genom att inför omsorgshundar på kommunens äldreboenden kolliderar det med målsättningen om ett samhälle fullt tillgängligt för alla – en målsättning som Moderaterna står bakom. Allergiker får genom vårt förslag inte full tillgång till alla äldreboenden. I detta komplicerade samhälle måste olika avvägningar göras mot varandra och ibland krockar olika behov. Det finns stora fördelarna med att omsorgshundar införs på kommunens äldreboenden.

Moderaterna i Lidköping föreslog nämnden besluta att Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur en verksamhet med omsorgshundar ska kunna inrättas på dem kommunala äldreboendena i Lidköping kommun.

Per Gunnar Lindahl
2:a vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Ta ställning och dela artikeln